Nieuws

Coronavirus (Update 31 maart 2020)

18-03-2020

Beste leden,

Na het annuleren van de laatste Business bijeenkomst vanwege het Coronavirus, willen we iedereen veel sterkte en succes wensen in deze moeilijke tijd..

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, en de verwachte maatschappelijke gevolgen daarvan, kunnen wij ons voorstellen dat jullie je zorgen maakt over de impact op uw bedrijf c.q. uw financiën.

Wellicht hebben jullie zelfs al te maken met teruglopende omzet of zieke werknemers.

Daarom willen wij jullie bij dezen informeren over een aantal concrete mogelijkheden die u openstaan, als jullie getroffen zijn of verwacht dat jullie getroffen zullen worden.

Vergunning werktijdverkorting aanvragen voor salarisklanten

We hebben onze salarisklanten afgelopen vrijdag een uitgebreide mail gezonden inzake de mogelijkheden voor de aanvraag van een WW-uitkering voor tijdelijke werktijdverkorting.

Inmiddels hebben gelukkig zowel wij namens onze klanten, maar ook een aantal klanten zelfstandig, deze aanvragen de deur uit gedaan. Het was dan wachten op de vergunning welke zou worden verstrekt, alvorens we met deze vergunning een aanvraag konden gaan indienen bij het UWV.

Er is bekend gemaakt dat de toegekende uitkering niet maximaal 75% van de loonkosten dekt, maar 90%.

Ruim 78.000 ondernemers hebben al een aanvraag ingediend en deze massale aanvraag leidt tot ernstige opstoppingen in de verwerking ervan. De overheid heeft daarom besloten de “oude” regeling stop te zetten en heeft een nieuwe gemaakt.

De nieuwe regeling betreft een Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Hierin kan een ondernemer een verzoek doen tot compensatie van 90% van de loonkosten, onder de voorwaarde dat er niemand wordt ontslagen en dat het salaris gewoon wordt doorbetaald. De regeling gaat met terugwerkende kracht werken per 1 maart jl.

Alle reeds ingediende aanvragen worden automatisch omgezet naar de nieuwe regeling en vooralsnog hoeven we hier verder geen actie op te ondernemen. Het is dus ook nog niet bekend of we in de nieuwe regeling wel of geen vergunning zullen ontvangen.

Meer informatie omtrent de regeling zal nog volgen.

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen indien deze het gevolg is van het Coronavirus

Elke ondernemer kan voor alle aanslagen Inkomstenbelasting / Vennootschapsbelasting / Omzetbelasting / Loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Vooralsnog gaat het dan om een periode van maximaal 3 maanden. Hiervoor dient er een brief te worden verstuurd naar de belastingdienst, met daarbij ook een verklaring van een derde deskundige. Dit zouden wij voor u kunnen verzorgen. De invorderingsrente zou door de belastingdienst over deze nieuwe aanvragen nagenoeg worden verminderd naar nihil (0,01%).

Voor de bijzonderheden van dit verzoek om uitstel verwijzen we u graag naar de site van de belastingdienst en klik dan op het kopje “Coronavirus”. Het is de komende dagen altijd goed om regelmatig eens te kijken op de site van de belastingdienst.

Aanpassing reeds opgelegde voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting / Premie ZVW / Vennootschapsbelasting

Veel ondernemers hebben al een voorlopige aanslag 2020 ontvangen, welke meestal in maandelijkse termijnen wordt voldaan en soms ook direct in 1 keer is voldaan.

Mocht u al nu voorzien dat deze aanslag te hoog is vastgesteld, omdat de ondernemersresultaten naar verwachting lager gaan uitvallen, dan kunt u of wij een verzoek indienen bij de belastingdienst om deze aanslag te verminderen.

Indien wij dit voor u moeten verzorgen, vernemen we dit graag.

BBZ-regeling en BMKB-regeling

Indien het inkomen van een ondernemer te laag wordt om in zijn / haar levensonderhoud te kunnen voorzien, heeft u mogelijk recht op een BBZ-uitkering (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen). Deze regeling loopt via de gemeente waarin u woonachtig bent en vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Er wordt vermeld dat uitkering mogelijk zou moeten zijn binnen 4 weken.

Indien er liquiditeitsproblemen ontstaan en er behoefte is aan meer krediet van de bank, is er de mogelijkheid een beroep te doen op BMKB-regeling (Borgstelling Midden- en Klein Bedrijf). Dankzij deze maatregel van de overheid kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020. Hiervoor dient u zich te melden bij uw eigen bank.

Voor meer informatie over deze beide regelingen verwijzen we u gemakshalve naar de site van de Gemeente Lingewaard en klik direct op het blokje “Corona” en dan naar “Informatie voor ondernemers”.

Opening “Noodloket”

De belastingdienst gaat een “Noodloket” openen voor een compensatieregeling voor ondernemers die extreem hard getroffen zijn door het Coronavirus. Dit betreft o.a. ondernemers in de horeca, in de reis- en evenementenbranche. Ze kunnen hier een eenmalige compensatie aanvragen voor een vast bedrag van € 4.000. Nadere informatie zal door de overheid op korte termijn worden vrijgegeven.

Tegemoetkoming ZZP-ers

Voor ZZP-ers die zonder werk komen te zitten komt er een mogelijkheid om voor een periode van 3 maanden een aanvulling te krijgen op het levensonderhoud. Hierbij wordt soepel omgegaan met de regels. Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar een partnerinkomen, aanwezig vermogen en levensvatbaarheid van de onderneming. De tegemoetkoming behoeft niet te worden terugbetaald. Meer informatie over deze regeling dient nog te worden vrijgegeven.

Overige informatie

Van onze zijde proberen we u de komende tijd actief te informeren over allerlei ontwikkelingen en over eventuele nieuwe regelingen die de overheid / belastingdienst nog mag open stellen. We adviseren u ook altijd goed het nieuws te volgen en de diverse sites te raadplegen. De ontwikkelingen gaan snel de laatste dagen, maar samen zullen we alles volgen en kunnen / dienen we gebruik te maken van de mogelijkheden die voor u passend / noodzakelijk zijn.

Veel ondernemers proberen via de werktijdverkorting de personeelskosten onder controle te krijgen. We hebben inmiddels ook ervaren dat er een aantal ondernemers contact hebben opgenomen met de verhuurder van hun bedrijfs-, winkelpand en daarin een verzoek doen aan de verhuurder of er tijdelijk een huurcompensatie mogelijk is. Het is goed en zinvol om op alle fronten actief te zijn en wij adviseren u in ieder geval niet te lang te blijven wachten met het ondernemen van stappen.

Er wordt overal massaal gebruik gemaakt van de diverse regelingen en dit zal de doorstroming van aanvragen niet bespoedigen. Wacht dus niet te lang en laat eventuele nood niet te lang oplopen.

Uitstel van betalingen voor kleine bedrijven op bankleningen

Kleine bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen 6 maanden uitstel krijgen op hun verplichtingen inzake deze leningen. Het is nu nog even niet bekend of het alleen gaat om de aflossing, dan wel aflossing/rente gezamenlijk.

De banken die zich hebben aangemeld voor deze regeling betreffen momenteel ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, De Volksbank en Triodos Bank.

Het gaat in deze om financieringen tot een maximaal bedrag van 2,5 miljoen en bedrijven die in aanmerking komen voor deze regeling dienen, volgens de normen van de bank, in de kern wel gezond te zijn. Dit laatste is natuurlijk arbitrair en is vast te stellen door de bank.

Uitstel van betalingen voor particulieren op hypotheken / kredieten

Vorige week heeft een aantal banken ondernemers de mogelijkheid geboden om uitstel aan te vragen voor aflossing / rente op hun zakelijke leningen. Hierover hebben we u geïnformeerd.

Ook voor particulieren zijn er inmiddels mogelijkheden opengesteld. Een aantal hypotheekverstrekkers heeft aangegeven dat er uitstel van betaling van aflossing / rente mogelijk is. Een particulier dient hiervoor wel een verzoek in te dienen.

Over de looptijd van het uitstel zijn hypotheekverstrekkers niet duidelijk en niet gelijkluidend. Indien u hiervan gebruik wilt maken, adviseren wij u contact met uw eigen hypotheekverstrekker / tussenpersoon op te nemen, om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn.

De navolgende hypotheekverstrekkers hebben zich vooralsnog opengesteld voor deze mogelijkheid: ABN AMRO Bank, De Volksbank, Rabobank, Obvion, Vista, Nationale-Nederlanden, SNS-Bank, ASN-Bank, Regiobank, Munt Hypotheken en BLG Wonen. Wellicht zullen meer hypotheekverstrekkers dit voorbeeld volgen.

De Rabobank, Obvion, Vista, Nationale Nederlanden hebben ook aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor het aanvragen van uitstel voor consumptieve kredieten / leningen. Ook hier zal het ons niet verbazen als andere kredietverstrekkers gaan volgen.

Neem dus vroegtijdig contact met uw financier op indien u wilt weten of u gebruik kunt maken van deze regelingen. Dan kunt u direct of later altijd zien of u er gebruik van wilt maken.

Kinderopvangtoeslag

Ouders wiens kinderen normaal naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang gaan, krijgen hun betaalde eigen bijdrage terug. Deze compensatie loopt door zolang de opvang gesloten is door de coronacrisis.

Ouders dienen de rekeningen wel “gewoon” eerst zelf te betalen en de kinderopvangorganisaties storten dan de eigen bijdrage weer terug.

Wees er op voorbereid, dat net als bij vele maatregelen, het misschien wel even kan duren voor het geld wordt teruggestort.

Waterschappen

Ook de Waterschappen komen de ondernemers tegemoet. Indien u niet in staat bent deze aanslagen te betalen, kunt u hiervoor uitstel van betaling aanvragen. De betaling kan dan met 3 tot 6 maanden worden uitgesteld.

Indienen verzoek uitstel van betaling voor belastingen

Meerdere relaties hebben ons reeds benaderd voor het indienen van een verzoek om uitstel van betaling. Indien u hiervoor ook in aanmerking wilt komen, kunt u dit ons het beste mailen.

Op dit moment is nog niet geheel duidelijk op welke wijze er uitstel dient te worden aangevraagd en of we de komende maanden dan ook voor elke nieuwe aangifte / aanslag separaat uitstel dienen aan te vragen. We proberen hier meer informatie over te verkrijgen, maar zorgen er sowieso tijdig voor dat de verzoeken bij de belastingdienst liggen. Natuurlijk ontvangt u via het klantportaal zoals gebruikelijk een kopie-brief van ons ingediende verzoek.

Regeling Tegemoetkoming zzp’ers / ondernemers

Op dit moment is er aanvullend nog niets bekend omtrent deze regeling en is aanvraag ook nog steeds niet mogelijk. Vanuit kantoor hebben we al voorbereidende werkzaamheden getroffen om de (waarschijnlijk) benodigde informatie voor het doen van een aanvraag, te verzamelen en in beeld te brengen.

Dan kunnen we ook snel samen met u schakelen indien u een beroep wilt doen op deze regeling.

Uitbetaling salarissen maart

Normaliter zou het grootste deel van de werknemers in Nederland deze week hun salaris ontvangen. Het is volstrekt onduidelijk of alle bedrijven in staat zijn om de salarissen te voldoen. De kans dat er vanuit de overheid / belastingdienst deze week al voorschotten / compensaties worden uitgekeerd aan bedrijven, achten wij niet als reëel. We hopen dat de werkgevers onder ons alles zo hebben kunnen regelen dat uitbetaling mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is en wij u kunnen bijstaan in het zoeken naar een oplossing, dan vernemen we dit natuurlijk heel graag.

Indien uw omzet afhankelijk is van particulieren, indien u bijv. incasseert bij particulieren, wees er dan, daar waar mogelijk / noodzakelijk, op voorbereid dat er ook particulieren zijn waar incasso niet meer mogelijk zal zijn. Maar ook dat dit gevolgen kan hebben voor het consumptiegedrag van particulieren en dit maatschappelijke onrust met zich mee kan brengen. We hebben dit allemaal niet onder controle met z’n allen, maar willen het wel onder uw aandacht brengen.

Update 22 maart 2020

Indienen verzoek uitstel van betaling voor belastingen

Voor een groot aantal relaties hebben we dit verzoek inmiddels ingediend.

Vergeet u niet dit verzoek zelf tijdig in te dienen of ons te vragen dit voor u te doen.  Natuurlijk ontvangt u via het klantportaal zoals gebruikelijk een kopie-brief van ons ingediende verzoek.

Regeling Tegemoetkoming zzp’ers / ondernemers

De Gemeente Nijmegen heeft afgelopen week het loket geopend waarmee ondernemers die woonachtig zijn in hun gemeente een bevoorschotting kunnen aanvragen. Wij hebben onze relaties uit Nijmegen hierover per mail geïnformeerd en meerdere klanten hebben de aanvraag ingediend.
Het is wel goed te weten dat deze verzoeken op basis van de oude/bestaande BBZ-regeling worden beoordeeld. Ook de Gemeente Nijmegen weet niet hoe de nieuwe Tegemoetkoming zzp’ers eruit komt te zien.
Dus bij deze verzoeken tot bevoorschotting wordt nog wel gekeken naar eventueel aanwezig eigen vermogen en ook naar het inkomen van een partner. En een dergelijk verzoek kan dus ook worden afgewezen, waarbij een verzoek via de nieuwe regeling wel kan worden toegekend.

Deze aanvragen dienen de ondernemers zelf te doen via hun eigen DigiD. Wij als kantoor zijn hiertoe niet bevoegd.

Indien u nog niet de beschikking hebt over een DigiD, en u straks wel in aanmerking wilt komen voor een uitkering, is het op voorhand misschien wel raadzaam om alvast een DidiD aan te vragen. De nieuwe regeling is nog niet bekend, maar dan heeft u deze alvast.

DGA en salaris

Op dit moment is het niet bekend of een DGA ook gebruik kan maken van bovenvermelde regeling, maar we hebben nog nergens opgevangen dat dit wel het geval zal zijn.
Voor een DGA bestaat er natuurlijk wel de mogelijkheid om het salaris indien gewenst/noodzakelijk te verminderen dan wel op nihil te stellen. Dat scheelt in ieder geval in de afdracht Loonheffing.

In de loop van 2020 dienen we dan wel te kijken hoe hier verder mee om te gaan, mede gezien mogelijke aftrekposten welke spelen in de aangifte Inkomstenbelasting. Maar dat is dan iets voor latere zorg.

Indien u wel gelden uit de BV wilt onttrekken om privé van te leven, kunnen we dit tijdelijk verantwoorden als opname in rekening-courant.

Update 27-03-2020

Regeling Tegemoetkoming zzp’ers / ondernemers

Het sijpelt vanuit inofficiële bronnen door dat het vanaf maandag a.s. mogelijk zou zijn om aanvragen voor deze regeling in te dienen. We houden dit natuurlijk in de gaten en zodra de inhoud van deze regeling bekend is, zullen we dit met u delen. Ook dan kunnen we kijken wie er gebruik kan maken van de regeling en hoe de aanvraag ingediend kan worden. Vanuit kantoor hebben we in ieder geval alles gereed staan om collectief aanvragen in te dienen, mocht dit tot de mogelijkheden behoren.

Mogelijkerwijs volgt vandaag vanuit de overheid al meer uitleg over de voorwaarden van deze regeling.

Maar zoals eerder al vermeld, kan het zijn dat iedere ondernemer zelf deze aanvraag dient in te dienen en dat u hiervoor uw DigiD nodig heeft.

We hopen dan ook dat u reeds in het bezit bent van een DigiD en zo niet, dat deze inmiddels in aanvraag is.

Noodloket eenmalige compensatie € 4.000

Vanuit dezelfde bronnen lijkt het erop dat aanvragen voor dit loket ook vanaf maandag a.s. kunnen worden ingediend. Dan zullen we ook de exacte doelgroep horen die in aanmerking komt voor deze compensatie en hoe deze aangevraagd dient te worden.

Ook voor deze regeling geldt dat de overheid misschien vandaag al met meer informatie komt over de inhoud hiervan.

Aanvraag loonkostencompensatie NOW

 

Voor aanvragen van deze compensatie lijkt het alsof deze eerst kunnen worden ingediend vanaf maandag 6 april. Indien u nog niet aan ons hebt doorgegeven dat u in aanmerking wilt komen voor deze compensatie, dan vragen wij u dit alsnog aan ons door te geven.

Bij deze regeling lijkt het erop dat ondernemers worden gecompenseerd naar rato van het omzetverlies dat is geleden vanaf 01 maart jl. Vanzelfsprekend zullen wij u nader informeren zodra de voorwaarden van deze regeling ook bekend geworden zijn.

Uitbetaling salarissen maart

 

Tot op heden hebben wij nog niet vernomen/gelezen dat er landelijk op grote schaal problemen zijn met de uitbetaling van salarissen. Ook binnen ons klantenbestand speelt dit vooralsnog niet. Laten we maar hopen dat de ondernemers allemaal in staat zijn om deze maand de salarissen te voldoen en dat de uitbetaling van bovenvermelde regelingen ook vlot na het indienen van de aanvragen zal geschieden.

De ervaring met de Gemeente Nijmegen bij het aanvragen van voorschotten is gelukkig goed en binnen een week werd er uitbetaald. De Gemeente Arnhem had echter weer een andere werkwijze en hier wordt gewacht op het uitrollen van de corona-maatregelen.

Huurbetalingen

Veel van onze relaties hebben contact gezocht met hun verhuurder en vaak hebben verhuurders zich coulant opgesteld. Uitstel of gedeeltelijk uitstel van betaling is gelukkig vaak mogelijk.

Update 30 maart

Noodloket geopend voor eenmalige compensatie van € 4.000

Afgelopen weekend zijn de voorwaarden voor dit loket bekend gemaakt en is de inschrijving geopend. Wij hebben zaterdag alle relaties waarvan wij denken dat ze recht hebben op deze tegemoetkoming een mail verzonden met nadere toelichting en hoe de procedure verloopt.

Indien u geen mailing van ons heeft ontvangen en toch denkt in aanmerking te kunnen komen voor de regeling of meer wilt weten over deze regeling, verwijzen we u graag naar de site www.rvo.nl en kies dan voor “Tegemoetkoming schade COVID-19”. Hier  ziet u alle informatie omtrent deze regeling. Graag horen we ook van u als u denkt wel in aanmerking te kunnen komen. Dan kunnen wij dit ook controleren en onze lijsten gaan bijwerken.

Zaterdagavond is de regeling na veel protesten verder uitgebreid, waarbij ook non-food winkels recht hebben gekregen op de tegemoetkoming. Vandaag is toegezegd dat duidelijk gaat worden welke winkels recht gaan krijgen en zodra dit bekend is zullen we deze ondernemers ook de infomail doen toekomen.

Mocht deze regeling nog verder worden aangepast/uitgebreid dan informeren we u natuurlijk hierover.

Regeling Tegemoetkoming zzp’ers / ondernemers (TOZO)

Officieel is nog steeds niet de definitieve inhoud van deze regeling openbaar gemaakt en hebben ook de gemeenten het definitieve loket niet geopend.

Wat de Gemeente Arnhem nu wel heeft geopend is een inschrijving voor een tegemoetkoming, waarbij deze echter nog is gebaseerd op de “oude/bestaande BBZ-regeling”. Hierdoor dient er veel meer informatie te worden verstrekt, dan wat er op basis van de TOZO, benodigd zal zijn.

Noodloket geopend voor eenmalige compensatie van € 4.000

Vanuit ons kantoor kan er voorlopig door “slechts” 25 ondernemers gebruik worden gemaakt van deze regeling. Ondanks dat de site meer niet dan wel bereikbaar is, is het ons gelukt om voor klanten die ons gemachtigd hebben, de aanvragen in te dienen. Nu is het wachten op de afwikkeling vanuit de overheid.

Tot op heden is nog niet bekend gemaakt welke non-food winkels ook recht hebben op de tegemoetkoming. Hiervoor dient de RVO nog bekend te maken welke SBI-codes, bedrijfssector zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel, ook onder de regeling gaan vallen.

Zodra deze codes bekend zijn gemaakt, zullen wij contact met u opnemen, als u ons inziens gebruik kunt maken van deze regeling.

Regeling Tegemoetkoming zzp’ers / ondernemers (TOZO)

Officieel is nog steeds niet de definitieve inhoud van deze regeling openbaar gemaakt en hebben ook de gemeenten het definitieve loket niet geopend.

 We weten niet hoe lang dit gaat duren en we adviseren u nu toch maar gebruik te gaan maken van de huidige inschrijvingswijze, indien u meent gebruik te kunnen maken van deze regeling. Dit kan dus zijn voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud tot maximaal € 1.503,31 of voor een lening om liquiditeitsproblemen op te lossen tot een bedrag van maximaal € 10.157. Over de rente- en aflossingsvoorwaarden is tot op heden nog niets bekend gemaakt.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij dit verzoek niet voor u regelen, maar dient u dit zelf te doen met uw eigen DigiD.

Onderstaande stukken dient u vooraf als digitale bestanden verzameld te hebben:

Kopie ID/Paspoort van de aanvrager (geen rijbewijs)

Kopie inschrijving KvK
Kopie laatste aangifte Inkomstenbelasting (deze is voor de meesten van u zelfstandig op te halen uit ons klantportaal)
Bewijsstukken/salarisstroken van eventuele andere inkomsten naast de onderneming
Kopie bankafschriften vanaf 1 maart 2020 van uw bankrekeningen/spaarrekeningen

Alle zelfstandigen woonachtig in de Gemeente Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem, die een aanvraag wensen te doen, dienen in te loggen op www.arnhem.nl. Kies hier voor “Ondernemers” en dan voor “Coronavirus”. Selecteer de regeling “Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen”. Er volgt dan uitleg over de regeling en onderaan de pagina kunt u de aanvraag starten door op de roze button te drukken.

Voor zelfstandigen die woonachtig zijn binnen een andere gemeente adviseren wij de site te bezoeken van uw gemeente en te zien hoe zij vooralsnog de aanvraagprocedure hebben opgezet. Er zit helaas momenteel geen eenduidige lijn tussen alle gemeenten.

Bron: FlexAccount B.V. 

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus company

« terug naar overzicht